تبلیغات
انقلاب سوم

                    انقلاب سوم


بسم الله الرحمن الرحیم

مسولین لیبرال

چندی پیش باجمعی ازدانشجویان پیروخط امام(ره)به سراغ كارتن خوابهادرمحله ی

سنگ سیاه رفتیم.چه دیدیم وچه شنیدیم بماند، فقط انقدربدانید كه دراین  محله  ششصد

كارتن خواب زندگی می كنندالبته اگربتوان نامش را زندگی گذاشت.پای دردودل هر

كس نشستیم دوعامل دربی خانمان شدنشان بیشترنقش داشت.

1-بیكاری

2-فقروتنگدستی

تصمیم گرفتیم به سراغ مسولین مربوطه برویم.بالاخره بعد ازچندین باررفت وامدبه

شهرداری وفرماداری  وجلسه ای كه گرفته شده بود، نتیجه این شد  كه اقای شهردارو

فرماندارباهم قول اخراذرماه را برای اسكان دادن كارتن خوابها  دادند.یك روزقبل از

تمام شدن موعدشان به سراغشان رفتیم تا از پیشرفت كاراطلاع  پیدا كنیم.وقتی برای

ملاقات با معاون سیاسی فرماندار منتظر بودیم  تا رییس دفترایشان اذن دخول بدهندبا

كمال تعجب دیدیم  اقای رجایی(معاون سیاسی فرماندار)ازاتاق مجللشان بیرون شدند و

بدون  اعتنا به ما  از جلوی ما رد شدند  ورفتند.این عمل فرماندارنشان ازترس ایشان

برای  پاسخگویی  به  ما بود.

.بعدازكمی پرس وجوفهمیدیم كه تاالان(اخراذر)هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

این كم كاری مسئولین فقط میتواند دو نتیجه داشته باشد:

1-مسئولین وقتی به فكرمی افتندكه جایگاهشان در خطر باشد.

2-فقرا وكارتن خوابها راآدم حساب نمیكنند.

كه این نتیجه گیری بنده درسخنان شهردارنمودپیدامیكند:"من پول بالای شهری ها راپای

منقل پایین شهری هانمی سوزانم".ایااین نوعی تفكرلیبرالی نیست كه فقط 20 درصدبودجه

شیرازبه پایین شهراختصاص داده شود؟

تفكرات لیبرال رادرموردعدالت وتوسعه باهم بررسی میكنیم:

- درتفكرلیبرال "عدالت"یك كلمه شاعرانه وخرافه ای بیش نیست.

-  این تفكر،عدالت راضدتوسعه میداند دلیلشان هم این است كه توسعه رابرای رفاه طبقه

خاصی میداندنه برای همه  مردم.كه  این مسئله درشهرماكاملامشهود است،ازهر10عدد

مجتمع تجاری9تای ان دربالاشهراست.ساخت مجتمع تجاری خودمسئله ای است كه باید

كلی حلاجی شود.امروزه حدودا همه میدانندكه این مجتمع ها چه  ضررهایی برای شهرو

جامعه دارد. اولا 6 برابرحدظرفیت درشیرازمجتمع تجاری وجوددارد.ثانیاعامل بیكاری

 است  چون با توجه به  وجود اجناس  خارجی  د راین  مجتمع ها ، تولیدی های  داخلی

 ورشكست می شوند.ثالثاوجوداین همه مجتمع خودبه خودانسان رامصرف زده میكند و . . .

اماكمی هم تفكرات مولایمان حضرت امیر(ع)رابررسی كنیم:

-بدون عدالت،عمارت توسعه وابادی دركارنخواهدبودوبیهوده گمان مكنیدكه توسعه است.

-توسعه یعنی رفاه برای همه ونه رفاه برای كسانی كه ازرانت های حكومتی استفاده میكنند.

به نظرشماایامسئولین بویی ازاین تفكربرده اند؟

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 دی 1391 توسط كریم جوكار