تبلیغات
انقلاب سوم

                    انقلاب سوم


بسم الله الرحمن الرحیم

باخودم عهدكرده بودم امسال   روز  عاشوراچنددست غذاازنذریی كه هرسال

درفامیل داریم،به یك    محله  فقیرنشین كه قبلادرنظرداشتم ببرم.بالاخره ظهر

شدو30دست غذاباپسر داییم  برداشتیم وبه سمت محله ای كه پشت میانرودبود

راه افتادیم.البته بیشتر به  حلبی  اباد شبیه  بود تامحله و واقعا پرت ازشهربود.

بعداز20دقیقه وقتی رسیدیم،محله تقریباخالی بو ولی  زمانی كه  متوجه ماشدند،

درعرض2دقیقه دورماشین غلغله شد.طوری حمله ور شده  بودندكه من یك لحظه

ترسیدم.بعضی هایشان چهار پنج دست غذابرمیداشتند ودرمیرفتند. چنین دودستی

غذاهارامی چسبیدند  كه می ترسیدندكه بقیه غذایشان رابگیرند.بالاخره بعدازدوه

دقیقه كل غذاهاپخش شد .خیلی دلم براشون سوخت اخه تووضع بدی دارن زندگی

میكنن.وقتی بارون میزنه همه جاشله وازیه طرف مشرف به كوه وازطرف دیگه

به اشغال.این درست نیست كه چون یه كم ازشهرفاصله دارن دیگه امكاناتی كه تو

شهرهست بهشون نرسه.باخودم فكركردم  كه تاحالاشده حداقل یه باراقای فرماندار

یاشهرداریاهریك ازمسولین شهربه   این   محله اومده  باشن.این یكی ازبزرگترین

معایب كاخ نشینی مسولین هست.وقتی مسولین ما درقم ابادوخیابان نیایش زندگی

میكنن چه توقعی هست كه به این جورمحله ها كه تعدادشون زیادم هست رسیدگی

بشه.دراخرعرض خودم روباجمله ای ازامام(ره)تمام میكنم:

فقرحل نشود،انفجاری رخ میدهدكه اسلام هم جلودارش نیست

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 آذر 1391 توسط كریم جوكار