تبلیغات
انقلاب سوم

                    انقلاب سوم


بسمه تعالی

كارتن خوابها

متاسفانه امروزه تشكلهای دانشجویی هدف راگم كرده اند   وبه جای اینكه ارمانهای امام

رادنبال كنند،درپیچ وخمهای سیاسی قرارگرفته اند.وخودراسرگرم كارهای غیرضروری

كرده اند.تشكلهای دانشجویی دراول باهدف خوب ومطلوبی  شكل میگیرندولی بعدازمدتی

براثرعوامل مختلف سمت وسوی خودراگم می كنندكه این هسیب بزرگی است.

بنده درهمین وقت وساعت ازهمه ی تشكلهای دانشجویی اعم ازهرفكروعقیده ای خواهش

وتمنادارم كه ازخواب غفلت بیدارشوندوكمك به محرومین وپابرهنه هاكه یكی ازمهمترین

ارمانهای امام(ره)بودراجدی بگیرند.

چراامروزه مسولان خیلی كم به فكرمحرومین ومستضعفین وكارتن خوابهاكه ازجمله ی

انهایند،هستند؟چرامسولین كشوررهنمودهاوفرمانهای امام رازیرپامیگذارند.مگربارانقلاب

 به دوش همین مستضعفین نبود،مگرامام(ره)نبودندكه میفرمودند:محرومین ومستضعفین

ولی نعمت ماهستند.پس چرااینقدرمظلوم واقع شده اند.كمترسخنرانی پیدامیكنیدكه امام(ره)

نامی ازمحرومین ومستضعفین وكوخ نشین هانبرده باشد.این اهمیت كاررانشان میدهد.

"ونمایندگان محترم مجلس قبل ازپرداختن به لوایح وتبصره ها  و مواد غیرضروری به فكر

مسایل اصلی كشورباشندوبراساس اسلام عزیزدركمیسونها با طرح قوانین و لوایح به سمتی

حركت كنندكه مشكلات اساسی كشورمرتفع وسیاستهای زیربنایی كشور در  امورفرهنگی و

اقتصادی واجتماعی وسیاسی درراستای كمك به محرومین ورفع استضعاف،مدون وبه مورد

اجرادراید."

عدالت مگریكی ازاصول دین مانیست پس چرامسولین ان راجدی نمی گیرند.اصلاتاعدل نباشد

،بقیه اصول هم نمیتواندبه درستی اجراشود.پس عدل مهمترین اصول دین ماست.به نظرشمااین

عدل است كه بعضیهاروی تخت چندمیلیونی بخوابند،بعضی دیگرروی كارتن دركوچه ها. و

خیابان پتوی بعضیهاازپرقوباشد،پتوی بعضی دیگراسمان.بعضیهاازرفاه زیادخوابشان نبرد،

بعضی دیگرازسرمای زیادیاحتی مجبورباشندانقدرراهبروندتاازخستگی زیادخوابشان ببرد.

ایااین عدالت است. ن هم درجامعه ای اتفاق می افتدكه حكومت حكومت اسلامی است.مگراینطور

نیست كه اگرفقرازدری واردشودایمان ازدردیگربیرون میرود.پس چطورانتظارداریم بااین همه

 فقری كه درجامعه وجود دارد ، اهداف  اسلام وارمانهای راپیاده كنیم به نظربنده یكی ازفلسفه

های كمك به محرومین همین است یعنی فقرراریشه كن كنیم تااهداف اسلام راپیش ببریم.

درنتیجه ازمسولین محترم خواستاریم تاباماهمدل شوندواین معضل بزرگ راجدی بگیرندو

اقدامات لازم د رجهت سكونت كارتن خوابهاراپیگیری كنند.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 آبان 1391 توسط كریم جوكار